ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2565

วันที่ 12-14 กันยายน 2565 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน  จงสมิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปี 2565  เพื่อให้นักเรียนและคณะครูสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการลูกเสือที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายทุ่งเก้าทัพ แคมป์ อ.เมืองกาญ จ.กาญจนบุรี

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,20:19   อ่าน 36 ครั้ง