ภาพกิจกรรม
โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสุข การส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่แกนนำนักเรียน เยาวชน บ.ร. (การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว)
วันที่ 16 กันยายน 2565ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสุข การส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่แกนนำนักเรียน เยาวชน บ.ร. (การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว) สอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ แก่ตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุม สุรพานานนท์ชัย โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,19:31   อ่าน 18 ครั้ง