ภาพกิจกรรม
โครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมเครือข่ายเยาวชนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565
วันที่ 16 กันยายน 2565โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมเครือข่ายเยาวชนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 สอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน รุ่นที่ 2 นักเรียนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน เพื่อให้เยาวชนนักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ และสารเสพติด ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสารเสพติดและเพื่อให้เยาวชนนักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง และคนในครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่และสารเสพติดได้
ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,19:33   อ่าน 18 ครั้ง