ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2565
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2565 ทางผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้ชี้แจงถึงแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษา นโยบาย กฏระเบียบของโรงเรียน ผลการเรียน และดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู นักเรียนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ดีเด่น ของแต่ละระดับสายชั้น พร้อมทั้งผู้ปกครองพบกับครูที่ปรึกษา ชี้แจงเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,20:32   อ่าน 55 ครั้ง