ภาพกิจกรรม
การจัดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา TO BE NUMBER ONE บรรลุธรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ดำเนินการจัดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา TO BE NUMBER ONE บรรลุธรรม โดยมีเครือข่ายจำนวน 9 เครือข่าย 398 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,20:19   อ่าน 24 ครั้ง