ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE การอบรม หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ร่วมกับ ชมรมสื่อดีดิจิทัล ( D NEW MEDIA) ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE การอบรม หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”ภายใต้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) สอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติด ว่ามีโทษต่อร่างกายและจิตใจแลผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีสามาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 212 คน ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,20:22   อ่าน 53 ครั้ง