ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ไทยมีงานทำ (อ่าน 75) 05 เม.ย. 66
ประกาศเรื่องการจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 104) 10 มี.ค. 66
ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 126) 04 ก.พ. 66
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (อ่าน 212) 08 พ.ย. 65
จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONEประเพณีลอยกระทงไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 221) 04 พ.ย. 65
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเยี่ยม (อ่าน 246) 19 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญชนก แย้มมาก ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้จัดกิจกรรมการสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี (อ่าน 263) 12 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริรัตนา อุ่นศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จังหวัดสุพรรณบุรี (อ่าน 258) 10 ต.ค. 65
นางสาวมนทกานติ นิยมทอง เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกTO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27 (TO BE NUMBER ONE CAMP) ในระหว่างวันที่ 16– 21 ตุลาคม 2565 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัด (อ่าน 272) 10 ต.ค. 65
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับญาติของผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ที่จังหวัดหนองบัวลำภู (อ่าน 265) 07 ต.ค. 65
วันที่ 16 กันยายน 2565 จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมเครือข่ายเยาวชนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 (อ่าน 287) 15 ก.ย. 65
แจ้งรายชื่อกองสมาชิก ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 294) 10 ก.ย. 65
กิจกรรม บริษัทสร้างการดี ใบเตยสร้างชีวี สู่ทูบี วิถีพอเพียง ปีที่ 2 (อ่าน 412) 02 ก.ย. 65
พี่ฟลุ๊ค อดีตประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ ร่วมจัดทำคลิปเผยแพร่ถึงการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 316) 27 ส.ค. 65
โครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมการครองตนพ้นภัย ยาเสพติดให้กับเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับเครือข่ายนักเรียน สมาชิกชมรม ฯ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 200 ค (อ่าน 267) 12 ส.ค. 65
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE “กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ภายใต้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) (อ่าน 266) 12 ส.ค. 65
กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “แม่กับฉันและวันดี ๆ ทูบีนัมเบอร์วัน” ปีที่ 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง-31 สิงหาคม 2565 (อ่าน 246) 12 ส.ค. 65
โครงการ “TO BE NUMBER ONE พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบางปลาม้า ด้านการเสริมสร้าง ทักษะอาชีพสร้างรายได้อย่างสร้างสรรค์ (food to career) รุ่นที่ ๒” (อ่าน 365) 09 ส.ค. 65