ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE “กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ภายใต้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE )

ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) สอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และ3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน  พร้อมทั้งฝึกหัดให้เยาวชนเป็นผู้ประพฤติดีและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และพัฒนาตนเองให้สามารถป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วันที่ 16 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,09:19   อ่าน 75 ครั้ง