ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กันยายน 2565 จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมเครือข่ายเยาวชนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565

ด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ร่วมกับ สำนักงานป.ป.ส ภาค 7  ได้จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมเครือข่ายเยาวชนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565  สอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ และสารเสพติด ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสารเสพติดและเพื่อให้เยาวชนนักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง และคนในครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่และสารเสพติดได้

โครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมเครือข่ายเยาวชนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565  จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 260 คน  โดยรุ่นที่ 1  นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนประถมในอำเภอบางปลาม้า และเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 140 คน ดำเนินการจัดในวันที่ 9 กันยายน 2565ณ โรงเรียน วัดจระเข้ใหญ่ (สูงสุมารวิทโยภาส) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และรุ่นที่ 2  นักเรียนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน ดำเนินการจัดในวันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,20:13   อ่าน 180 ครั้ง