ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONEประเพณีลอยกระทงไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  ได้กิจกรรม  TO BE NUMBER ONE ประเพณีลอยกระทงไทย ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) สอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้คณะครู นักเรียน สมาชิกชมรมฯ ได้เห็นความสำคัญ       และคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นวัฒนธรมไทย 2.เพื่อให้คณะครู นักเรียน สมาชิกชมรมฯ ได้มีการประกวดแข่งขันกระทงลอย นางนพมาศ เทพบุตร     ลอยกระทงและการวาดภาพโดยซอดแทรกเนื้อหาการต้านภัยยาเสพติดในเยาวชน 3. เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนสมาชิกชมรมฯมีความตื่นตัว ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ผ่านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประเพณีลอยกระทงไทย ห่างไกลยาเสพติด และ 4. เพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียนสมาชิกชมรมฯ ได้ อนุรักษ์เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ
จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONEประเพณีลอยกระทงไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอ    บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,20:50   อ่าน 159 ครั้ง