คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0845449293
อีเมล์ : ihereifind@gmail.com