กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชื่นฤทัย นิยมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0932659514
อีเมล์ : chuenruethai31@gmail.com