กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0933629451
อีเมล์ : nattapatchayangkoon@gmail.com

นายวุฒิชัย สวัสดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0851951488
อีเมล์ : msawasdee30@gmail.com

นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0920607001
อีเมล์ : phiphopchaiyasit@gmail.com

นางสายสุณีย์ หงษ์โต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0648929537
อีเมล์ : lekeye2151@gmail.com