กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกรียงไกร โมรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0815265133
อีเมล์ : kangmora1322@gmail.com