กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสหพัฒน เพ็งเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0994523569