กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจันทนา ขุนพินิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0804145954
อีเมล์ : chantana0464@gmail.com