คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญา วารีรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร : 095-2585767
อีเมล์ : Mailthunya03032506@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกิตติสารธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาน จงสมจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพเยาว์ พวงเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-1987401
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางระเบียบ เรือนทองดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 089-9815046
อีเมล์ : Pauw_2498@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาธิกา หงษ์โต
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-1998289
อีเมล์ : AUPA2522@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ศรีเงินงาม
ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 081-1999394
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางดารณี ไตรยสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 095-9255522
อีเมล์ : daranee_dao3@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทนา ขุนพินิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู